ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW – 24 CZERWCA 2023 R.

 ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej WYBRZEŻE w Gdańsku

 na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

które odbędzie się 24 czerwca 2023 roku o godzinie 10:00 w GCH Manhattan w Gdańsku, sala A, III piętro, Al. Grunwaldzka 82

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania oraz stwierdzenie prawidłowości i prawomocności jego zwołania
 2. Wybór Prezydium
 3. Odczytanie listy pełnomocnictw
 4. Wybór Komisji Wyborczej, Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków
 5. Zapoznanie zebranych z zasadami wyborów do organów Spółdzielni
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą listu polustracyjnego i wniosków z lustracji za lata 2018 – 2021
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2018-2021
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022 i dyskusja dot. tego sprawozdania
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2022/2023 oraz 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
 10. Wybory Rady Nadzorczej (podjęcie uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej)
  1. zgłaszanie kandydatów
  1. sprawozdanie Komisji Wyborczej i przedłożenie listy zgłoszonych kandydatów
  1. prezentacja kandydatów
  1. głosowanie
  1. ogłoszenie wyników wyborów członków Rady Nadzorczej
 11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2022 i dyskusja dot. tego sprawozdania
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 13. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022
 14. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2022 oraz 2019, 2020, 2021
 15. Podziału wyniku finansowego na działalności gospodarczej za 2022 rok
 16. Udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za rok 2022 oraz 2019, 2020, 2021
 17. Wybory Zarządu (podjęcie uchwał o wyborze członków Zarządu)
  1. zgłaszanie kandydatów
  1. sprawozdanie Komisji Wyborczej i przedłożenie listy zgłoszonych kandydatów
  1. prezentacja kandydatów
  1. głosowanie
  1. ogłoszenie wyników wyborów członków Zarządu
 18. Informacje w pozostałych sprawach m.in. inwestycji wymiany pionów, remontów dachów, kierunkach rozwoju Spółdzielni, związku rewizyjnego, zmian regulaminu i statutu
 19. Podjęcie uchwał w sprawach:
 20. Wyrażenia zgody na przystąpienie Spółdzielni do związku rewizyjnego i upoważnienia Zarządu do działania w tym zakresie
 21. Zmiany Statutu Spółdzielni
 22. Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
 23. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
 24. Omówienie realizacji wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 25. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 26. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 27. Zakończenie obrad

Ponadto:

 1. Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach wymienionych w § 25 Statutu Spółdzielni.
 2. Projekty uchwał można składać do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia osobiście w godzinach pracy Spółdzielni. Zgłaszane przez Członków projekty uchwał, które nie spełniają wymogów formalno-prawnych, o czym stanowi § 29 Statutu Spółdzielni, nie będą uwzględniane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 3. Projekty uchwał objęte porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni w godzinach pracy administracji na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 4. Uprzejmie informujemy, że kandydatów do Zarządu i Rady Nadzorczej można zgłaszać również przed dniem Walnego Zgromadzenia poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia w biurze Spółdzielni lub korespondencyjnie pod jej adres (liczy się data wpływu do Spółdzielni).

Informujemy, że warunkiem czynnego udziału członka Spółdzielni w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia jest posiadanie mandatu – karty do elektronicznego głosowania wydawanej przed rozpoczęciem posiedzenia od godziny 9:30, na podstawie aktualnych list członków Spółdzielni i dokumentów tożsamości oraz ważnych pełnomocnictw (jeśli członek Spółdzielni uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika).

Informujemy ponadto, że obrady Walnego Zgromadzenia będą utrwalane w formie elektronicznego zapisu audio-video.

Z przyczyn organizacyjnych i technicznych posiedzenie Walnego Zgromadzenia powinno zakończyć się do godziny 15:00.