ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW – 29 CZERWCA 2024 R.

 ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej WYBRZEŻE w Gdańsku

 na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

które odbędzie się 29 czerwca 2024 roku o godzinie 10:00 w GCH Manhattan w Gdańsku, sala A, III piętro, Al. Grunwaldzka 82

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania oraz stwierdzenie prawidłowości i prawomocności jego zwołania
 2. Wybór Prezydium
 3. Odczytanie listy pełnomocnictw
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków
 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 i dyskusja dot. tego sprawozdania
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2023 i dyskusja dot. tego sprawozdania
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 9. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023
 10. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2023
 11. Podziału wyniku finansowego na działalności gospodarczej za 2023 rok
 12. Udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za rok 2023
 13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 14. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 15. Zakończenie obrad

Ponadto:

 1. Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach wymienionych w § 25 Statutu Spółdzielni.
 2. Projekty uchwał można składać do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia osobiście w godzinach pracy Spółdzielni. Zgłaszane przez Członków projekty uchwał, które nie spełniają wymogów formalno-prawnych, o czym stanowi § 29 Statutu Spółdzielni, nie będą uwzględniane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 3. Projekty uchwał objęte porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni w godzinach pracy administracji na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Informujemy, że warunkiem czynnego udziału członka Spółdzielni w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia jest posiadanie mandatu – karty do elektronicznego głosowania wydawanej przed rozpoczęciem posiedzenia od godziny 9:30, na podstawie aktualnych list członków Spółdzielni i dokumentów tożsamości oraz ważnych pełnomocnictw (jeśli członek Spółdzielni uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika).

Informujemy ponadto, że obrady Walnego Zgromadzenia będą utrwalane w formie elektronicznego zapisu audio-video.

Z przyczyn organizacyjnych i technicznych posiedzenie Walnego Zgromadzenia powinno zakończyć się do godziny 15:00.