Zawiadomienie

Gdańsk, 18 maja 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Budowlano–Mieszkaniowej WYBRZEŻE w Gdańsku na podstawie § 26 ust. 1 oraz
§ 27 ust. 1  Statutu Spółdzielni zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

które odbędzie się 9 czerwca 2018 roku o godzinie 9:30 w Auli im. Jana Pawła II w domu katechetycznym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku, ul. Zator-Przytockiego 3.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej
 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017/2018
 5. Dyskusja dot. pkt 4
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2017
 7. Dyskusja dot. pkt. 6
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017/2018
 10. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017
 11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2017
 12. Podziału wyniku finansowego z działalności gospodarczej za 2017 rok
 13. Udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za rok 2017
 14. Wybory do Rady Nadzorczej – nowa kadencja – podjęcie uchwał
 15. Sprawozdanie Komisji Wyborczej
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni w związku ze zmianą przepisów
 17. Informacja Zarządu w sprawach bieżących
 18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 19. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 20. Zakończenie obrad

Ponadto:

 1. Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach wymienionych
  w § 25 Statutu Spółdzielni.
 2. Projekty uchwał można składać do 25 maja 2018 roku osobiście w godzinach pracy Spółdzielni. Zgłaszane przez Członków projekty uchwał, które nie spełniają wymogów formalnoprawnych, o czym stanowi § 29 Statutu Spółdzielni, nie będą uwzględniane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 3. Projekty uchwał objęte porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni w godzinach pracy administracji
  od dnia 26 maja 2018 roku.
 4. Od dnia 26 maja 2018 roku można również zapoznać się ze sprawozdaniami organów Spółdzielni oraz innymi materiałami informacyjnymi w siedzibie Spółdzielni w godzinach pracy administracji.
 5. Kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni można zgłaszać również przed dniem Walnego Zgromadzenia na piśmie, wypełniając odpowiedni formularz do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni lub w siedzibie Spółdzielni.

Informujemy, że warunkiem czynnego udziału Członka Spółdzielni w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia jest posiadanie mandatu – karty do elektronicznego głosowania wydawanej przed rozpoczęciem posiedzenia od godziny 9:00, na podstawie aktualnych list Członków Spółdzielni i dokumentów tożsamości.

Informujemy ponadto, że obrady Walnego Zgromadzenia będą utrwalane w formie elektronicznego zapisu audio-video.

Z przyczyn organizacyjnych i technicznych posiedzenie Walnego Zgromadzenia powinno zakończyć się do godziny 15:00.

 

Zawiadomienie: Zawiadomienie-WZCz-z-18.05.2018.pdf (120 pobrań)

Formularz – Kandydat do Rady Nadzorczej: Karta-zgłoszenia-na-członka-RN-2018-2021.docx (110 pobrań)