Zawiadomienie – Walne Zgromadzenie Członków w dniu 28 września 2019 r.

Gdańsk, 6.09.2019 r.

 ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej WYBRZEŻE w Gdańsku

 na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

które odbędzie się 28 września 2019 roku o godzinie 09:30 w GCH Manhattan w Gdańsku, sala konferencyjna, III piętro, Al. Grunwaldzka 82

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji Wyborczej, Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków
 5. Zapoznanie zebranych z zasadami wyborów do organów Spółdzielni.
 6. Wybory Zarządu (podjęcie uchwał o wyborze członków zarządu)
  • zgłaszanie kandydatów
  • sprawozdanie Komisji Wyborczej i przedłożenie listy zgłoszonych kandydatów
  • prezentacja kandydatów
  • głosowanie
  • ogłoszenie wyników wyborów członków Zarządu
 7. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 9. Zakończenie obrad

Ponadto:

 1. Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach wymienionych w § 25 Statutu Spółdzielni.
 2. Projekty uchwał można składać do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia osobiście w godzinach pracy Spółdzielni. Zgłaszane przez Członków projekty uchwał, które nie spełniają wymogów formalno-prawnych, o czym stanowi § 29 Statutu Spółdzielni, nie będą uwzględniane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 3. Projekty uchwał objęte porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni w godzinach pracy administracji na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 4. Uprzejmie informujemy, że kandydatów do Zarządu można zgłaszać również przed dniem Walnego Zgromadzenia poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia w biurze Spółdzielni lub korespondencyjnie pod jej adres (liczy się data wpływu do Spółdzielni).

Informujemy, że warunkiem czynnego udziału członka Spółdzielni w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia jest posiadanie mandatu – karty do elektroniczne    go głosowania wydawanej przed rozpoczęciem posiedzenia od godziny 9:00, na podstawie aktualnych list członków Spółdzielni i dokumentów tożsamości oraz ważnych pełnomocnictw (jeśli członek Spółdzielni uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika).

Informujemy ponadto, że obrady Walnego Zgromadzenia będą utrwalane w formie elektronicznego zapisu audio-video.

Z przyczyn organizacyjnych i technicznych posiedzenie Walnego Zgromadzenia powinno zakończyć się do godziny 15:00.