Zawiadomienie – Walne Zgromadzenie Członków w dniu 1 czerwca 2019 r.

Gdańsk, 10 maja 2019 r. 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej WYBRZEŻE w Gdańsku na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

które odbędzie się 1 czerwca 2019 roku o godzinie 9:30 w Auli im. Jana Pawła lI nad kaplicą w domu parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku, ul. Zator­ Przytockiego 3.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, odczytanie listy pełnomocnictw i wybór Prezydium
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Wniosków i Uchwał.
 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018/2019 i dyskusja dot. tego sprawozdania
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2018 i dyskusja dot. tego sprawozdania
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018/2019
  b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018
  c) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2018
  d) Podziału wyniku finansowego na działalności gospodarczej za 2018 roku
  e) Udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za rok 2018
 7. Omówienie realizacji wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków, omówienie listu polustracyjnego i rozpatrzenie wniosków z lustracji za lata 2015-2017
 8. Pozostałe informacje Zarządu w sprawach m.in. inwestycji i modernizacji
 9. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 10. Zakończenie obrad.

Ponadto:

 1. Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach wymienionych w§ 25 Statutu Spółdzielni.
 2. Projekty uchwał można składać do 15 dni przed datą Walnego Zgromadzenia osobiście w godzinach pracy Spółdzielni. Zgłaszane przez Członków projekty uchwał, które nie spełniają wymogów formalnoprawnych, o czym stanowi § 29 Statutu Spółdzielni, nie będą uwzględniane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 3. Projekty uchwał objęte porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni w godzinach pracy administracji na 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
 4. Na 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia można również zapoznać się ze sprawozdaniami organów Spółdzielni oraz innymi materiałami informacyjnymi w siedzibie Spółdzielni w godzinach pracy administracji.

Informujemy, że warunkiem czynnego udziału członka Spółdzielni w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia jest posiadanie mandatu -karty do elektronicznego głosowania wydawanej przed rozpoczęciem posiedzenia od godziny 9:00, na podstawie aktualnych list członków Spółdzielni i dokumentów tożsamości oraz ważnych pełnomocnictw (jeśli członek Spółdzielni uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika).

Informujemy ponadto, że obrady Walnego Zgromadzenia będą utrwalane w formie elektronicznego zapisu audio­video.

Z przyczyn organizacyjnych i technicznych posiedzenie Walnego Zgromadzenia powinno zakończyć się do godziny 15:00.

/Zarząd SBM WYBRZEŻE/

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 I 6/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (,,RODO”) zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowane w krajach UE od 25 maja 2018 r. W ramach naszych starań, w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową WYBRZEŻE, przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa WYBRZEŻE z siedzibą w Gdańsku ul. Dmowskiego 4, 80-243 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000106787, sbmwvbrzeze.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji celów statutowych SBM WYBRZEŻE i obowiązków prawnych, w tym zadań nałożonych na Spółdzielnię a określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r., w szczególności dotyczących zarządzania nieruchomościami stanowiącymi mienie SBM WYBRZEŻE; a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 1 it. a), art. 6 ust. 1 1 it. b ), art. 6 ust. l lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO .
Do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez SBM WYBRZEŻE lub stronę trzecią należą m.in.; obsługa i realizacja posiedzeń Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Budowlano -Mieszkaniowej WYBRZEŻE w tym utrwalanie przebiegu posiedzenia za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz (par.33 statutu); sporządzenia protokołu z posiedzenia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w przepisach, wyborów do organów Spółdzielni, obsługa i realizacja umów z podmiotami trzecimi; ubezpieczenie; ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń; zapobieganie oszustwom; prowadzenie statystyk i analiz; działania marketingowe i promocyjne SBM WYBRZEŻE; zapewnienie bezpieczeństwa na terenach zarządzanych przez SBM WYBRZEŻE; ochrona mienia; zapewnienie tajemnicy danych/informacji przetwarzanych przez SBM WYBRZEŻE; stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, audytu i doradztwa; w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,

SBM WYBRZEŻE może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim zaufanym kontrahentom, to jest podmiotom świadczącym na rzecz SBM WYBRZEŻE w szczególności usługi remontowo-budowlane; bieżącego usuwania awarii i serwisu; usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób fizycznych i mienia; usługi marketingu, promocji i rozwoju SBM WYBRZEŻE; usługi techniczno-informatyczne i analityczne. Administrator ponadto może udostępniać dane osobowe zakresie w jakim jest to niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez SBM WYBRZEŻE swoim doradcom, w szczególności: prawnym, podatkowym, consultingowym. Administrator będzie również udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takim jak sądy lub policja, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.

SBM WYBRZEŻE nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez czas wypełniania obowiązków prawnych ciążących na SBM WYBRZEŻE. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania.

Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest co do zasady wymogiem ustawowym, wynikającym przede wszystkim z ustawy prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Podanie danych osobowych na podstawie zgody jest natomiast dobrowolne, jednak brak podania tych danych będzie skutkował niemożnością wykonania danych czynności lub usług przez SBM WYBRZEŻE.

SBM WYBRZEŻE nie planuje przetwarzać danych w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym przez profilowanie, jak równiez nie planuje przetwarzać dalej danych osobowych w innych celach niż wskazane powyżej.